હિમાંશુ પરભુભાઇ મિસ્ત્રી | Himanshu Mistry

સપ્ટેમ્બર 28, 2007

કેટલાંક ગુજરાતી ઊર્મિકાવ્યો- Gujarati love songs

http://himanshubhai.googlepages.com/ebharti
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureગુજરાતીસાહિત્ય
http://himanshubhai.googlepages.com/gujarati-on-internet
http://himanshubhai.googlepages.com/home – Homepage
http://himanshubhai.googlepages.com/links
http://himanshubhai.googlepages.com/sms
http://himanshubhai.googlepages.com/type-in-gujarati
http://himanshubhai.googlepages.com/you-are-my–honey-bunch

કેટલાંક ગુજરાતી ઊર્મિકાવ્યો- Gujarati love songs
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureઅમેકોમળકોમળ.
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratileteratureઆયનાનીજેમહુંતોઊભી‘તીચૂ
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureઓચિંતાવાયરાનાહિલ્લોળેક
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliterature-કોણ?
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureતારાપરોઢનાકેસરશાગાલે
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureનીંદરાઆવેનઇ
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureમનેસુક્કાકદંબનુંતેપાંદ
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureસૂકીજુદાઈનીડાળતણાં
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureહેવ્યથા

ઉમાશંકર જોશી. અમે કોમળ કોમળ કેસેટમાં ના ઊર્મિકાવ્યો અંગે…

“સસ્તાં નિઃસત્વ સિને ગીતોથી બાળકોને બચાવવાં હોય તો સિનેમા સામે જેહાદ જગાવવા કરતાં વધારે સાચો રસ્તો એ છે કે એમની રુચિ સાચી તત્ત્વશીલ સામગ્રી વડે (કોઈ સિને–ગીત પણ સુંદર હોઇ શકે) પોષવી જોઈએ. ઊંચો આનંદ એ અનુભવવા પામશે તો ક્ષુલ્લક રંજકતા પાછળ ભટકવું એ ભાગ્યે જ પસંદ કરશે. પણ એને અમુક વસ્તુ છોડવા કહેવું એ પૂરતું નથી, સામેથી વધુ સારી વસ્તુ એને આપવી જોઈએ.”
– ઉમાશંકર જોશી.

આ પછી દરેક પોસ્ટ એક એક ગાયનની હશે.

ભોમિયા વિના મારે ભમવા ‘તા ડુંગરા 

SPF PC (ISPF for PC) graphical version

Filed under: Uncategorized — Himanshubhai Mistry @ 1:54 પી એમ(pm)
Tags: , , , ,

found out the makers of SPF PC. they have developed graphic version of command line editor SPF for using on windows PC.

SPF/SE 6.0 for Windows

A character mode 3270 style interface with Option Menus as the primary method of access. A primary command field is provided in all Option Menus, Dialogs, File List and Edit. GUI elements such as buttons, combo boxes, and scroll bars are also supported. A Windows style main menu bar is optional.

*For details on features and commands, download the free demo. After install see HELP, item QUICK REF.

https://www.commandtechnology.com/main.asp?pg=products

this is useful for practicing the ISPF commands on a PC when mainframe connectivity is not available.

Blog at WordPress.com.