હિમાંશુ પરભુભાઇ મિસ્ત્રી | Himanshu Mistry

September 28, 2007

કેટલાંક ગુજરાતી ઊર્મિકાવ્યો- Gujarati love songs

http://himanshubhai.googlepages.com/ebharti
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureગુજરાતીસાહિત્ય
http://himanshubhai.googlepages.com/gujarati-on-internet
http://himanshubhai.googlepages.com/home – Homepage
http://himanshubhai.googlepages.com/links
http://himanshubhai.googlepages.com/sms
http://himanshubhai.googlepages.com/type-in-gujarati
http://himanshubhai.googlepages.com/you-are-my–honey-bunch

કેટલાંક ગુજરાતી ઊર્મિકાવ્યો- Gujarati love songs
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureઅમેકોમળકોમળ.
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratileteratureઆયનાનીજેમહુંતોઊભી‘તીચૂ
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureઓચિંતાવાયરાનાહિલ્લોળેક
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliterature-કોણ?
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureતારાપરોઢનાકેસરશાગાલે
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureનીંદરાઆવેનઇ
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureમનેસુક્કાકદંબનુંતેપાંદ
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureસૂકીજુદાઈનીડાળતણાં
http://himanshubhai.googlepages.com/gujaratiliteratureહેવ્યથા

Advertisements

2 Comments »

  1. હિમાંશુભાઈ, તમારી પસંદગી બહુ મજાની છે. ચાલુ રાખજો. જો કે તમારા બ્લોગ પરના ફોન્ટ્સ બરાબર કેમ નથી ? અમુકમાં વંચાય, અમુકમાં આડાઅવળા અને હ્રસ્વ ઇ પાછળ જતી રહે છે, એમ કેમ ?
    ઉર્મીકાવ્ય એ લવસોંગ નહીં પણ લીરીકે છે, તે જોશો.

    Comment by Jugalkishor — October 2, 2007 @ 7:34 am | Reply

  2. સરસ. હિમાંશુ. બ્લોગ જગતમાં સ્વાગત.

    Comment by કાર્તિક મિસ્ત્રી — October 5, 2007 @ 6:16 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: