હિમાંશુ પરભુભાઇ મિસ્ત્રી | Himanshu Mistry

સપ્ટેમ્બર 26, 2010

matrutva ni kedie .. for pregnant ladies (in Gujarati)

Filed under: Useful Links — Himanshubhai Mistry @ 10:08 એ એમ (am)

I visited a wonderful blog gives detailed knowledge needed to women who are expecting a child..

This blog is in Gujarati 

Visit it here : http://matrutvanikediae.blogspot.com/

આખેઆખો બ્લોગ ગુજરાતીમાં .. વળી ટેકનોલોજીકલ માહિતી સાથે ….

સપ્ટેમ્બર 24, 2010

How to write in Gujarati on your Windows|Mac computer

Filed under: Uncategorized — Himanshubhai Mistry @ 12:26 પી એમ(pm)

How to write in Gujarati on your Windows|Mac computer

It is very simple…

If you have unlimited internet 24×7 and you are comfortable typing with translitration keyboard…(gujaraati for ગુજરાતી)

Then you can use online gujarati keyboards / editors .. simplest one is Google’s interface given in GMail… set your transliteration language from settings page and any time you can type in Gujarati clicking on અ on formating tool bar.

If you do NOT have unlimited internet:

You can download Gujarati keyboard from http://lakhe-gujarat.weebly.com/

It is very easy to learn and type in Gujarati ..

All The Best

 

Blog at WordPress.com.