હિમાંશુ પરભુભાઇ મિસ્ત્રી | Himanshu Mistry

સપ્ટેમ્બર 13, 2019

Replacement/Alternative to Arial Unicode MS Font

Filed under: Uncategorized — himanshumistry @ 6:52 પી એમ(pm)

Arial Unicode MS has been stopped/removed from MS Office Suite that made me searching for another FREE alternative for it.

I found below article : https://library.osu.edu/site/it/a-free-unicode-replacement-font-to-ms-arial-unicode/

Google sponsored the development of an open Unicode font, the Noto Font family.

NO more Tofu is NOTO Font family.. Free for all languages (and for everyone) visit here and download for the language you want. https://www.google.com/get/noto/

 

 

શું થયુ Arial Unicode MS નું? ક્યાં ગયો આ ફૉન્ટ ?

Filed under: Uncategorized — himanshumistry @ 6:35 પી એમ(pm)

ગુજરાતી તેમજ દેવનાગરી લિપિના એરિયલ યુનિકોડ એમએસ ફૉન્ટના (glyphs) વળાંકો મને બહુ ગમે.

ઘણાં વખતે એક હિન્દી વાર્તાને Arial Unicode MS ફૉન્ટમાં ફેરવી જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

ફૉન્ટનાં લિસ્ટમાં તે ન દેખાતાં, ઓફિસ ને રીપેઅર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જેથી ઈન્સ્ટોલર ના ઑપ્શન્સમાંથી હું Arial MS Unicode સિલેક્ટ કરી શકું.

મારા આશ્ચર્યની વચ્ચે, તે મને જોવા ન મળ્યા…

ઈન્ટરનેટની ઉપર ખાંખાં–ખોળા કરતાં મને નીચે લિન્ક ઉપર આપેલ લેખ વાંચવા મળ્યો.

મને Mr. Raymond Chen ની આ સમજૂતી આપવાની શૈલી ગમી..

અંગ્રેજી ભાષામાં તેમનો લેખ અહીં વાંચી શકો  ..

Please read it here.. https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20181030-00/?p=100085

What happened to the – All In One – Arial Unicode MS font?

Filed under: Uncategorized — himanshumistry @ 6:17 પી એમ(pm)

After a long time I tried setting the font “Arial Unicode MS” to a part of text as I used to love the glyphs (curves).

As I could not see it, I tried “repairing” MS Office in order to select Arial Unicode MS to get installed.  To my wonder I didn’t find it in the intaller options.

This made me to search what happened to my favourit All In One font..

I relly liked the way Mr. Raymond Chen has illustrated why it was removed from the MS Office (installer)

Please read it here.. https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20181030-00/?p=100085

 

ફેબ્રુવારી 20, 2014

Resolving Boot Menu problems in Winodws 8 (or 7)

Filed under: Uncategorized — Himanshubhai Mistry @ 5:36 પી એમ(pm)
Tags: , , ,

I found good information from Fixing the Windows Bootloader via the setup DVD to resolve boot menu issues in Windows 8

Major commands used:

 

———————————————————–

attrib -h -s C:\boot\BCD

del C:\boot\BCD
bcdedit /createstore c:\boot\bcd.temp
bcdedit.exe /store c:\boot\bcd.temp /create {bootmgr} /d “Windows Boot Manager”
bcdedit.exe /import c:\boot\bcd.temp
bcdedit.exe /set {bootmgr} device partition=C:
bcdedit.exe /timeout 10
attrib -h -s C:\boot\bcd.temp
del c:\boot\bcd.temp

bcdedit.exe /create /d “Microsoft Windows” /application osloader

bcdedit.exe /set {c0dfc4fa-cb21-11dc-81bf-005056c00008} device partition=C:
bcdedit.exe /set {c0dfc4fa-cb21-11dc-81bf-005056c00008} osdevice partition=C:
bcdedit.exe /set {c0dfc4fa-cb21-11dc-81bf-005056c00008} path \Windows\system32\winload.exe
bcdedit.exe /set {c0dfc4fa-cb21-11dc-81bf-005056c00008} systemroot \Windows

bcdedit.exe /displayorder {c0dfc4fa-cb21-11dc-81bf-005056c00008}

———————————————————–

windows 8 started like a charm..
after booting in windows 8 .. I used Easy BCD to restore the windows XP in the Boot Menu.

also using msconfig utility I restored the Grafical Boot Menu
help received from : How to restore windows 8 GUI boot-loader after installing windows 7?

ડિસેમ્બર 14, 2012

Just Right Click on a file and get Full Path …

Filed under: Uncategorized — Himanshubhai Mistry @ 3:38 પી એમ(pm)
Tags: , , , , ,

Ninotech Path Copy

Ninotech Path Copy is a shell extension for Windows 95, 98, NT4, 2000, and XP that enables to copy the path of a file or directory to the Clipboard. You can then paste the path in to your document, e-mail, etc. You copy the path of a file or directory by right-clicking it in the Windows Explorer and choosing Copy Path from the context menu. The context menu then offers nine standard ways of copying the path, in addition to the user defined copying methods that you create yourself:

– Short Name: File/folder name converted to 8.3 characters
– Long Name: File/folder name
– Short Folder: Parent folder name converted to 8.3 characters
– Long Folder: Parent folder name
– Short Path: Full path name converted to 8.3 characters
– Long Path: Full path name
– Short UNC Path: Full UNC path name converted to 8.3 characters (only enabled in network environment)
– Long UNC Path: Full UNC path name (only enabled in network environment)
– Internet Path: Full UNC path name converted to Internet path (only enabled in network environment)
– Setup… Create your own copy methods for copying the path names.

જુલાઇ 5, 2012

Unauthorized Request.Subscriber/Request have been barred.

Filed under: Uncategorized — Himanshubhai Mistry @ 1:32 પી એમ(pm)

You get this error message when connect the internet form pc using aircel gprs.

Unauthorized Request.Subscriber/Request have been barred.

you need to do below changes  in APN

If yours is prepaid: AT+CGDCONT=1,”IP”,”aircelgprs.pr”
in above string replace from “aircelgprs.pr” to “aircelgprs”
For post paid: AT+CGDCONT=1,”IP”,”aircelgprs.po”
if above doesn’t work then try removing .po in above string

 

જૂન 28, 2012

Range stability for MS-Excel function vLookUp()

Filed under: Uncategorized — Himanshubhai Mistry @ 6:36 પી એમ(pm)
Tags:

Range stablilty when copying vlookup
Anchor the range with $’s
=VLOOKUP(E21,$A$3:$B$14,2,FALSE)

એપ્રિલ 12, 2011

Mac Mini Died…

Filed under: Uncategorized — Himanshubhai Mistry @ 11:39 એ એમ (am)
Tags: ,

Mac Mini…

A Toy from my beloved Ratikaka.

Since 2005 , I had been using it, and it died some days back when I needed it for important work.

https://picasaweb.google.com/himanshubhai/MacMiniPictures#

After almost 6-7  years, I am back to PC with full control. on PC I would have windows XP and windows 7,  for testing and developing PC applications.

 

સપ્ટેમ્બર 24, 2010

How to write in Gujarati on your Windows|Mac computer

Filed under: Uncategorized — Himanshubhai Mistry @ 12:26 પી એમ(pm)

How to write in Gujarati on your Windows|Mac computer

It is very simple…

If you have unlimited internet 24×7 and you are comfortable typing with translitration keyboard…(gujaraati for ગુજરાતી)

Then you can use online gujarati keyboards / editors .. simplest one is Google’s interface given in GMail… set your transliteration language from settings page and any time you can type in Gujarati clicking on અ on formating tool bar.

If you do NOT have unlimited internet:

You can download Gujarati keyboard from http://lakhe-gujarat.weebly.com/

It is very easy to learn and type in Gujarati ..

All The Best

 

એપ્રિલ 5, 2010

for the new users of IE8 (Internet Explorer 8)

Filed under: Uncategorized — Himanshubhai Mistry @ 11:22 એ એમ (am)

Sometimes we get below warning message :

‘Do you want to view only the webpage content that was delivered securely?’

in below given window :

IE8 Security Warning

An IE user you can disable this warning by:
  1. Going  to Tools->Internet Options->Security
  2. Select the ‘Security’ tab
  3. Click the ‘Custom Level’ button
  4. In the ‘Miscellaneous’ section change “Display mixed content” to Enable

I got the solution on below given link:  http://blog.httpwatch.com/2009/04/23/fixing-the-ie-8-warning-do-you-want-to-view-only-the-webpage-content-that-was-delivered-securely/

They have given more details on the same for web developers..

આગામી પૃષ્ઠ »

Create a free website or blog at WordPress.com.