હિમાંશુ પરભુભાઇ મિસ્ત્રી | Himanshu Mistry

ઓક્ટોબર 15, 2007

PC Desktop Utility CLOCK, Magnifier and MouseZoom

Filed under: Useful Links — Himanshubhai Mistry @ 9:09 પી એમ(pm)
Tags: , , ,

Desktop Utility CLOCK

http://www.clocx.net
http://www.clocx.net/whatsnew.php

Screen Magnifier : FREE
magnifies a part of screen

http://freestone-group.com/magg.htm
This program replaces the cursor with a magnifier. The big set hot keys, a dynamic zoom, brightness and size, an opportunity to make screenshots in clipboard. In settings it is possible to replace the cursor with a magnifier. There are no additional windows. Does not hinder work by the mouse, it is good for editing pixel in the graphic editors, and it is simple for examining small-sized details. When Magical Glass is running you will see a Magical Glass icon in the system tray (located at the end of the task-bar.)

MouseZoom
another screen zooming utility FREE
Gets captured  in print screen too.
http://www.neuber.com/free/mousezoom/index.html

Blog at WordPress.com.